Нов тест-PIVKA II

By | 05.03.2020

В лабораторията е наличен за изследване нов туморен маркер – PIVKA II.

PIVKA-II е специфичен туморен маркер за рак на черния дроб (хепатоцелуларен карцином НСС). Той е известен като протеин, индуциран от отсъствие на витамин К (антагонист II) и е нефункционална форма на протромбина (дез-гама-карбокси протромбин, DCP).

Изследва се при:

  • Пациенти с цироза и ултразвукови данни за чернодробни възли. Заедно с AFP (Алфа-фетопротеин) се повишава диагностичната ефективност за откриване на ранен HCC според Saitta C et al.
  • При мониториране на терапия, определяне на стадии и наличие на метастази при хепатоцелуларния карцином.

Той е нефункционална форма на протромбина (дез-гама-карбокси протромбин, DCP).  При хепатоцелуларен карцином (НСС) се отделя нефункционален протромбин и затова при пациенти с такъв карцином PIVKA II се счита за допълнителен биомаркер към AFP за оценка на риска от развитие. Трябва да се има предвид, че DCP се появява в циркулацията и в други случаи: при недоимък на вит.К (алиментарен или малабсорбционен) и лечение с антикоагуланти, антагонисти на вит.К.

В световен мащаб хепатоцелуларният карцином (HCC) е втората по честота причина за смърт от онкологично заболяване сред мъжете и шеста при жените. Въпреки възможностите за лечение 5-годишната преживяемост при пациентите с НСС е по-малка от 15%. Това се дължи на диагностиката в напреднал стадий, когато пациентите не са подходящи за лечение: както за радикална (резекция, трансплантация), така и за палиативна терапия. По тази причина световните научни дружества препоръчват скрининг на високорисковите пациенти и коремна ехография два пъти в годината.

Най-често използван и смятан за златен стандарт туморен маркер за НСС е алфа-фетопротеинът (AFP). Поради недостатъчна чувствителност (при 30% от пациентите с НСС е в референтни граници) и специфичност на AFP (повишава се при цироза, хроничен хепатит, бременност и герминативно-клетъчни тумори), се търсят и други биомаркери в помощ на скрининг, диагностика и проследяване на пациентите. Такива обещаващи нови биомаркери са PIVKA-II и AFP-L3% Теста ще се работи два пъти месечно. Взима се серум. За повече информация вижте:https://www.cibalab.com/dokuwiki/doku.php?id=cancer:pivka