Прокалцитонин

By | 17.11.2020

Прокалцитонинът (РСТ) е сред най-полезните маркери за диагностициране на бактериална инфекция и сепсис.

РСТ е пептид (съставен от 116 аминокиселини), прохормон, предшественик на калцитонин. Серумните концентрации при здрави индивиди са изключително ниски (<0,05 ng/ml; μg/L) или неизмерими. При системно възпаление, особено при бактериални инфекции, под въздействието на възпалителни цитокини и бактериални ендотоксини, той се произвежда в редица тъкани (бели дробове, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан) и преминава в циркулация, като нивото му може да се увеличи до 1000 пъти. Покачването му започва едва 2-4 часа след стимулация, а максимума в покачването му настъпва в рамките на 6-24 часа. За сравнение CRP (С-реактивен протеин) започва да се повишава 12-24 часа след стимулация, достигайки максимална стойност след 48 часа. РСТ е стабилен маркер, чиято концентрация не се влияе от неутропения, имунодефицитни състояния и употребата на нестероидни и стероидни противовъзпалителни лекарства, за разлика от CRP. Нивото на РСТ следва интензивността на възпалителния отговор и тежестта на инфекцията, така че повишаването на концентрацията или персистирането на високи стойности се счита за прогностичен показател за тежки форми на заболяването с неблагоприятен изход. Концентрацията на циркулиращия РСТ намалява наполовина в рамките на 24 часа след благоприятно повлияване на инфекцията, което го прави показател за оценка ефективността на приложената терапия.

2. Аналитичен принцип: електрохемилуминисцентен (ECLIA).

3. Информативна стойност и клинично значение

Индикации за изследване на PCT:

· Заедно с други тестове за откриване или изключване на сепсис при тежко болни. Особено полезен е при пациенти в спешни или интензивни отделения, с признаци и симптоми, които могат да се дължат на сепсис.

· При критично болни за оценка на риска от прогресия до тежък сепсис, септичен шок и фатален изход.

· За диференциране на бактериални от небактериални причини за инфекции, като менингит и пневмония.

· Диагностика на бъбречни инфекции при деца.

· Диагностика на вторични бактериални инфекции при пациенти с тъканни увреждания при травми, операции или вирусни заболявания.

· За оценка нуждата от антибиотично лечение, респ. спирането му и за оценка ефективността му.

· Като част от разширения панел за оценка състоянието на пациенти с Covid 19 (D-димер, феритин, високочувствителен тропонин I, лактат дехидрогеназа, прокалцитонин).

Интерпретация на получените резултати:

Проучване, с пациентски проби от интензивни отделения показа, че стойности на РСТ:

· < 0,5 ng/ml предсказват нисък риск от развитие на тежък сепсис и/или септичен шок

· > 2,0 ng/ml предсказват висок риск от развитие на тежък сепсис и/или септичен шок

Увеличение на РСТ, се наблюдава в следните случаи нямащи инфекциозен произход:

· продължителен или тежък кардиогенен шок;

· продължителна, тежка хипоперфузия на органи;

· дребноклетъчен рак на белия дроб или медуларен карцином на щитовидната жлеза;

· след голяма травма, тежка хирургическа интервенция, тежки изгаряния;

· лечения, които стимулират отделянето на провъзпалителни цитокини;

· новородени (<48 часа след раждането);

4. Референтни граници: < 0,046 ng/mL (μg/L)

5. Материал за изследване: серум или плазма.