BG16RPOP002-1.001-0155-C01 „Внедряване на нов интегриран диагностичен процес за микробиологично изследване на биологични материали“

By | 06.12.2017

 

 

 

Проект и главна цел: BG16RPOP002-1.001-0155-C01 „Внедряване на нов интегриран диагностичен процес за микробиологично изследване на биологични материали“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Бенефициент: “МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – ЦИБАЛАБ” ЕООД

Главната цел на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на „Медико-диагностична лаборатория ЦибаЛаб“ ЕООД чрез внедряване на иновативен интегриран диагностичен процес за микробиологично изследване на биологични материали със значително намалено време за получаване на лабораторните резултати, повишени аналитични възможности и намалена себестойност на лабораторния анализ.

Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-1.001-0155С01/18.01.2017г.

Обща стойност на проекта: 438 000.00 лв., от които 331 347.00 лв.  европейско и  58 473.00 лв. национално съфинансиране.

Времетраене на проекта:  Начало: 18.01.2017г.    Край:     18.01.2018г.

Изпълнение на проекта: Доставена е и е внедрена автоматизирана система за микробна идентификация, базирана на масспектрометрична иновативна технология MALDI-TOF – Vitek MS на BIOMERIEUX. Осъществена е съвместимост със съществуващото микробиологично оборудване в лаборатория ЦибаЛаб (автоматизирана система за идентификация и антимикробна чувствителност Vitek2Compact (2 бр.) на BIOMERIEUX, система за хемокултури BacT/Alert 3d (2 бр.) на BIOMERIEUX и лабораторна информационна система (ЛИС) iLab), като по този начин е изграден функциониращ напълно интегриран диагностичен процес за микробиологично изследване на биологични материали.

Внедрения нов интегриран диагностичен процес за получаване на микробиологичен резултат предоставя за пациента и/или неговия лекуващ лекар (лечебно заведение – болница, медицински център, лекарска практика и т.н.) намаляване на крайния срок за получаването на лабораторния резултат, което например за биологични материали от отделения за интензивно лечение, хирургии, урологии, нефрологии, трансплантации  е и живото спасяващо. По-краткия срок е епидемиологично значим при лабораторната диагностика на фецес, материал от УНГ при които бързото изолиране на лица с положителен резултат  е критично важно за прекъсване на възможността за разпространяване на социално значими заболявания в детски градини и ясли, училища, хранително вкусовата индустрия.

Значително по-високата аналитична надеждност и информативна стойност на получените лабораторни резултати (определяне на 755 вида бактерии (645) и гъби (110). Непрекъснато актуализирана на базата данни посредством увеличаване на видовете бактерии и гъби) в комбинацията с по-краткия срок повишава значително своевременното взимане на лекарски решения и резултатността от провежданите лечения.

Иновацията представлява и еко-иновация защото намалява драстично спрямо другите диагностични процеси в микробиологията използваните консумативи и създавания опасен отпадък.