Публична покана за избор на изпълнител за доставка на Автоматизирана система за микробна идентификация, базирана на масспектрометрична иновативна технология MALDI-TOF.

By | 09.05.2017

Във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-1.001-0155С01/ 18.01.2017г. по проект  BG16RFOP002-1.001-0155 „Внедряване на нов интегриран диагностичен процес за микробиологично изследване на биологични материали“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, МДЛ ЦибаЛаб ЕООД обявява Публична покана за избор на изпълнител за “Доставка на Автоматизирана система за микробна идентификация, базирана на масспектрометрична иновативна технология MALDI-TOF”.

Срок за подаване на оферти: Дата: 19/05/2017 (дд/мм/гггг). Ще се приемат оферти до 00:00 часа на посочената крайна дата. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

Място на изпълнение на доставка: гр.София, 1330, район „Възраждане“, бул.“Акад. Ив. Евстатиев Гешов“ №2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, етаж 2 (първи партерен).

Прогнозна стойност в лева, без ДДС: 365 000 лева /Триста шестдесет и пет хиляди лева/.

Условия при отваряне на офертите: Дата: 22/05/2017 (дд/мм/гггг), Час: 14:30, Място: гр.София, 1330, район „Възраждане“, бул.“Акад. Ив. Евстатиев Гешов“ №2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 201.

Представители на всички подали документи кандидати по настоящата поръчка, както и представители на УО на ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 могат да присъстват при извършване на действията на комисията по отваряне на пликовете по реда на постъпването им, проверяването на съответствието на офертите със списъка на документите, съдържащи се в офертата и при обявяване на предложената от всеки кандидат цена.


ВАЖНО ПОЯСНЕНИЕ!!!

В публикуваната Публична покана в т. IV.2.6) Условия при отваряне на офертите, е допусната несъществена техническа грешка в част от текста (отбелязана е с червено), както следва.

„……………..Представители на всички подали документи кандидати по настоящата поръчка, както и представители на УО на ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 могат да присъстват при извършване на действията на комисията по отваряне на пликовете по реда на постъпването им, проверяването на съответствието на офертите със списъка на документите, съдържащи се в офертата и при обявяване на предложената от всеки кандидат цена.“

За верен в Публичната покана следва да се счита следния текст:

„……………..Представители на всички подали документи кандидати по настоящата поръчка, както и представители на УО на ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 могат да присъстват при извършване на действията на комисията по разглеждане на постъпилите в ИСУН документи по реда на постъпването им, проверяването на съответствието на офертите със списъка на документите, съдържащи се в офертата и при обявяване на предложената от всеки кандидат цена.“


Подробна информация, необходими документи и указания:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА за осигуряване на сервизни специалисти.

ДЕКЛАРАЦИЯ с посочване на ЕИК.

Проект на договор.

Образец на декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г.

Образец на изисквания към офертите от ПМС №160/01.07.2016 г.

Методика за оценка на офертите.

Техническо задание предмет на процедура за избор на изпълнител с публична покана на основание чл. 50, ал. 3 от ЗУСЕСИФ.

Публична покана по чл. 51 от от ЗУСЕСИФ.

Приложение 2 към договор за доставка № ДОГОВОР № BG16RFOP002-1.001-0155-C01.

Приложение 1 Оферта ПМС 160